Rijkswaterstaat
Context VN set links: model = RW Partner 00003


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW Partner 00003

Result = LC 00072 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW Partner 00003

Result = TRW Waterbeheer VN, TRW Waterlichaam VN, TRW Waterlichaamskwaliteit VN, TRW Zoetwaterstromen VN

End Set VN link

Rijkswaterstaat, als eigenaar van het Kanaal Gent-Terneuzen, voert projecten zoals de aanleg van Nieuwe Sluis bij Terneuzen en heeft daarmee invloed en impact op het regionale watersysteem. Rijkswater staat participeert actief in het identificeren van kansen voor optimalisatie van het watersysteem. Rijkswaterstaat ziet op dit moment in tijd geen concrete aanhakingspunten met het Robuust Watersysteem. Binnen Zeeuws Vlaanderen spelen de ontwikkelingen rond de aanleg van de Nieuwe Sluis bij Terneuzen en het opstellen van de Agenda van de Toekomst. Beide trajecten kennen echter een sterke eigen dynamiek wat de kansen voor het Robuust Watersysteem op dit moment sterk minimaliseert. Mogelijk kan in de toekomst het Robuust Watersysteem een rol spelen in het verziltingsvraagstuk.

Rijkswaterstaat.jpg


Website: Rijkswaterstaat (http://www.rijkswaterstaat.nl/)

Wat wil Rijkswaterstaat?

 • Betrouwbare, altijd beschikbare doorvaart op het Kanaal Gent-Terneuzen
 • Waterkwaliteit die voldoet aan de KRW
 • Waterbeheer dat leidt tot optimalisering operationeel beheer van de sluizen en het Kanaal Gent-Terneuzen (peil en chloride-gehalte) is in onderzoek

Probleem/uitdaging/kans

 • Er is soms te veel water in het Kanaal Gent-Terneuzen
 • Er is soms te weinig zoetwater aanbod waardoor het Kanaal Gent-Terneuzen op peil gebracht wordt met Westerschelde-water.
 • Hierdoor ontstaat in de zomermaanden een zouttong die reikt tot voorbij de Belgische grens. Dit kan in de toekomst leiden tot scheepvaart stremmingen.
 • Door de Nieuwe Sluis zal met name de zoutindringing naar verwachting toenemen
 • De samenwerking met Vlaamse partijen in de ontwikkeling van een grensoverschrijdend Robuust Watersysteem kan de toepassing van het concept robuust watersysteem binnen de VNSC bevorderen

Oplossingsrichtingen

 • Water (versneld) afvoeren zonder dat dit ten kosten gaat van een betrouwbare doorvaart op het Kanaal Gent-Terneuzen en door de sluis
 • Water (versneld) aanvoeren zodat dit;
 1. bijdraagt aan de betrouwbaarheid van de doorvaart op het Kanaal Gent-Terneuzen en door de Sluis.
 2. bijdraagt aan het terugdringen van de zouttong

Wat kunnen we concreet doen?

 • Rijkswaterstaat start in VNSC verband met een knelpunten- en systeemanalyse; dit moet leiden tot prioritering en oplossingsrichtingen. In 2022 meer duidelijkheid over wat mogelijk is
 • Verkenning van hoe een Robuust Watersysteem dienstbaar kan zijn aan de waterkwaliteit en de waterkwantiteit op het Kanaal Gent-Terneuzen door het inbrengen van regionale zoetwaterstromen op Het Kanaal Gent-Terneuzen.


Gerelateerde documenten

Projecten, Planuitwerkingen en Ontwikkelingen vanuit Rijkswaterstaat

Projecten: Agenda van de Toekomst Zoetwaterbeheer VNSC, Verkenning Inbreng Regionale Waterstromen op Het Kanaal Gent-Terneuzen

thumb
thumb