HZ University of Applied Sciences
Context VN set links: model = RW Partner 00010


Set VN link, Property name = Supercontext, Property VN name = Supercontext

Model link = RW Partner 00010

Result = LC 00072 VN

End Set VN link


Set VN link, Property name = Concerns, Property VN name = Concerns

Model link = RW Partner 00010

Result = TRW Afvalwaterkwaliteit VN, TRW Industriehergebruik VN, TRW Waterkwaliteitsparameters VN, TRW Zuivering VN

End Set VN link

Op de HZ wordt veel praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Bij dit type onderzoek staat de vraag vanuit de beroepspraktijk centraal. Vraagstukken worden onderzocht door lectoren, docentonderzoekers, professionals uit de praktijk en studenten. Verworven kennis uit het onderzoek levert nieuwe inzichten op, wat kan leiden tot innovaties en zelfs nieuwe producten voor het werkveld. Voor de leefbaarheid in deltagebieden zijn watervoorziening, waterzuivering en het terugwinnen van grondstoffen dus belangrijke thema's. Ze vragen om speciale technieken voor hergebruik en zuivering van water. Onderzoeksgroep Water Technology houdt zich bezig met dit soort vraagstukken en richt zich op ontziltingstechnieken, hergebruik van waterstromen en het toepassen van systemen die waterkwaliteit en -kwantiteit monitoren en regelen.

HZ.jpg


Website: HZ University of Applied Sciences (http://www.hz.nl/)

Wat wil HZ University of Applied Sciences?

De HZ ziet het Robuust Watersysteem Zeeuws-Vlaanderen als een unieke mogelijkheid om onderzoek en onderwijs te doen binnen een Living Lab setting. De HZ streeft naar het opleiden van een nieuwe generatie water/delta professionals en dit te combineren met het werken aan zinvolle oplossingen voor een van de grote maatschappelijke problemen als een gevolg van klimaatverandering, namelijk verzilting en zoetwatervoorziening. De verworven kennis en inzichten vloeien, waar relevant, direct terug in het curriculum als nieuw lesmateriaal, en ook onderzoekers doen direct ervaring op met praktijkgerichte oplossingen in een 'real life setting'.

Probleem/uitdaging/kans

Door schaarste aan gebiedseigen zoet water, toenemende verzilting ten gevolge van voortschrijdende zeespiegelstijging, en de behoefte aan kwalitatief goed en zoet water voor industriële en agrarische eindgebruikers, ligt er een flinke uitdaging om (veelal brak) water dat binnen de regio beschikbaar is, te benutten en geschikt te maken voor beoogd gebruik. Dit vergt technologische oplossingen ten aanzien van de variabiliteit in aanvoerwater en de noodzaak de opwerkingskosten op een acceptabel niveau te houden. Daarnaast moet de noodzakelijke infrastructuur worden voorzien, waarbij de uitdaging erin ligt daarbij zoveel mogelijk bestaande structuren te gebruiken en daar waar nodig aanvullende functionaliteit te genereren bij aanpassingen in het systeem. Daarvan dienen bovendien de verschillende belanghebbenden als waterbeheerder, landbouw, recreatie en natuur optimaal te kunnen profiteren.

Oplossingsrichtingen

Oplossingen worden gezocht in het verregaand gebruik van "green infrastructure", zoals via de aanleg van "constructed wetlands", het slim bufferen van wateroverschot in recreatiegebieden, natuur of ondergronds in zoetwaterlenzen. Binnen de keuzes kunnen centrale of juist meer decentrale oplossingen gezocht worden, waarbij ook "back-up" voorzieningen de aandacht verdienen om perioden van langduriger droogte of juist extreme neerslag te overbruggen. Het geheel van oplossingen verdient een integrale benadering met "smart sensoring" , waarbij de juiste beslissingen op een regionaal niveau genomen kunnen worden en zo het gebied een maximale veerkracht verschaffen.

Wat kunnen we concreet doen?

De HZ zet studenten en docent-onderzoekers in bij het analyseren van de problematiek, het aandragen van oplossingen in diverse scenario's en het daadwerkelijke ondersteunen van praktijkproeven in de regio op het gebied van testen en demonstreren van technologische oplossingen. In disseminatie van oplossingen en resultaten kan de HZ een belangrijke rol spelen in het vastleggen van projectresultaten en het organiseren van workshops voor belanghebbenden in de regio, maar ook daar buiten.

Gerelateerde documenten